ryczałt za jazdy lokalne

Zakochańcy :*

Temat: Użyczenie samochodu
1. Generalnie "Użyczenie (umowa użyczenia)" jest zawsze nieodpłatne, wynika to z KC i nic nie trzeba zapisywać że jest to użyczenie nieodpłatne.
2. Żeby uzyskiwać zwroty za jazdę w pracy swoim autem podpisuje się zazwyczaj dwie umowy. Jedna to używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych – jazdy lokalne (i jest to ryczałt miesięczny). Druga to używanie samochodu prywatnego do podróży służbowych i tu rozliczasz delegacje.
3. Delegacje jak i ryczałt są opodatkowane w wysokości 19%
4. Istnieje obejście na to by nie opodatkowywać delegacji, ale z tym sobie poradzi byle księgowy. Musi ci tylko powiedzieć jakie cele wyjazdu masz wpisywać.

Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=27032Temat: ratunku!!!
" />mam taka ustawe:
§ 2. Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody:

13) zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,";

a mam taki problem. Mam umowe z firmo na uzywanie prywatnego samochodu, mam placone za 1km i nie przekracza to stawki ustalonej przez ministerstwo i juz byly z tym problemy ze zabierali nam ze zwrotow kosztów (bo tak to sie nazywa i tak jest sformulowana umow) zus potem go oddali i teraz wyszlo to sprostowanie na ta ustawe i nikt nie wie jak to bedzie? moze mi ktos to wyjasni czy bedzie potracany zus od tych zwrotow czy jednak nie i zostaine tak jak bylo???? bardzo prosze o odpiedz!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17969


Temat: Ewidencja przebiegu pojazdu - rozliczenie
" />Nie rozróżniasz ewidencji przebiegu poazdu od ryczałtu na jazdy lokalne. Limit kilometrów, uzależniony od ilości mieszkańców, obowiazuje przy przyznawaniu ryczałtu na przejazdy lokalne. I wówczas nie prowadzi się ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast przy zstosowaniu zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma zastosowania ilość mieszkańców danej miejscowości.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=36840


Temat: ryczałt za jazdy lokalne
" />co to znaczy że pracownik "nie dysponował w danym dniu samochodem" - że tego dnia nie miał jazd lokalnych chociaż był do nich gotów i samochód stał pod zakładem czy że nie mógł jazd wykonywać bo faktycznie samochodem nie mógł się posługiwać gdyż np. oddał go do warsztatu albo pożyczył żonie
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39289


Temat: ryczałty samochodowe i co wy na to
" />USTAWA

z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(tekst jednolity)

Art. 21. 1. (96) Wolne od podatku dochodowego są:

23b) (119) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio,


119) Art. 21 ust. 1 pkt 23b dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Czy wracamy do punktu wyjścia ?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13565


Temat: deleg. służbowe od 01 stycznia 2007
" />Nie słyszałam, żeby w sprawie delegacji służbowych coś uległo zmianie.Jeśli chodzi o dokumentowanie podróży to albo ryczałt jesli chodzi o jazdy lokalne-jesli jest podpisana umowa o wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych albo kilometrówka czyli przemnożenie przejechanych kilometrów przez stawkę w zależności od pojemności silnika i wypisana delegacja bez konieczności jej potwierdzania w miejscu oddelegowania.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38660


Temat: Nowe stawki za km
" />Zwrot kosztów przejazdu - jazdy zamiejscowe
Rodzaj pojazdu Stawka za 1 km (w zł) aktualna od 1 marca 2004 r.
Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm 3 0,4894
Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm 3 0,7846
Motocykl 0,2162
Motorower 0,1298

Ryczałty samochodowe - jazdy lokalne
Samochód osobowy o pojemności skokowej - stawka za 1 km (w zł)
do 900 cm 3 0,4894
powyżej 900 cm 3 0,7846
Motocykl - stawka za 1 km (w zł)0,2162
Motorower - stawka za 1 km (w zł) 0,1298
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9863


Temat: samochód pracownika w kpir
" />pracowadca zgodził się wypłacać ryczałt za używanie prywatnego samochodu pracownika do jazd lokalnych. Mam podpisaną umowę, oświadczenie pracownika ( zgodnie z wymogami). Przeczytałam w publikacji, że jeśli pracownik złoży oświadczenie o używaniu samochodu pryw. do celów służbowych w danym miesiącu, to prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest konieczne. wszystko rozumiem, ale na podstawie czego mam ten koszt zaksięgować? wystawić dowód wewnętrzny, czy samo oświadczenie jest tym dokumentem, któremu nadaję numer i księguję koszt ( Prowadzę kpir w działalności gosp.) PROSZĘ O PORADĘ . DZIĘKUJĘ.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7473


Temat: podatek od ryczałtu samochodowego
" />Od dnia 1 stycznia 2004 r. ryczałt wypłacany pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów za używanie pojazdu samochodowego (niebędącego własnością pracodawcy), dla potrzeb pracodawcy w jazdach lokalnych jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od tego przychodu pracownika pracodawca - jako płatnik - powinien pobierać zaliczki na podatek według zasad określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15696


Temat: ewidencja przebiegu sam. pracownika
" />Jaki podatek, przecież tu nie chodzi o ryczałt, który jest opodatkowany, ale jazdy lokalne wg ewidencji przebiegu, które podlegają zwolnieniu. Na to też jest potrzebna umowa? I jak można ustalać limit kilometrów, skoro nie wiadomo, ile w ciągu miesiąca przejedzie? W ym np. przejechał prawie 800.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6184


Temat: Umowy zlecenia kilometrówka
" />zleceniodawcy czy zleceniobiorcy ?????????????????? przecież zleceniodawca wypłaca więc to są jego koszty a nie przychód !!!!!!! ryczałt km można wypłacić pracownikowi a nie zleceniobiorcy, osoba pracująca na zlecenie może rozliczać delegacje jadąc własnym samochodem, a nie możemy (mogliśmy, bo do końca 2003 r. obecnie zmieniły się zasady rozliczania km, nie ma ryczałtu na jazdy lokalne) naliczyć jej ryczałtu
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8951


Temat: kilometrówka-składki zus i podatek
" />Do podstawy składek ZUZ nie wchodzą wypłaty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, tak ryczałty jak i kilometrówka. Do podatku dochodowego wchodzą wypłaty z tytuły korzystania z samochodów w jazdach lokalnych, zarówno ryczałt jak i kilometrówka. Wypłaty z tytułu korzystania z samochodow prywatnych w jazdach zamiejscowych (delegacje) nie wchodzą ani do podstawy ZUS ani do podstawt podatku PIT-4.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10827


Temat: Wrażenia pokontrolne delegacji Burmistrza Pyrzyc
" />3. zobowiązanie Burmistrza i służby Finansowo-Księgowe do prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczaniem wyjazdów służbowych w sposób schludny i zgodny z wymogami prawa,

4. o zwrot przez Burmistrza Pyrzyc kwoty 544,51 zł za wyjazd do Karpacza i z powrotem w dniu 12.08.2005 r. w związku z nie zaakceptowaniem przez Przewodniczącego Rady tego wyjazdu (brak podpisu Przewodniczącego i znak zapytania w miejscu podpisu załącznik Nr 5 do protokołu),


5. zwrot przez Zastępcę Burmistrza kwoty 15,69 zł za dwukrotne wyjazdy do Pstrowic i z powrotem z dniach 17 i 20.12.2005 r. (załącznik Nr 15 do protokołu), tj. łącznie 20 km na kwotę 15,69 zł, gdyż tego typu wyjazdy rozliczane winny być w ramach ryczałtu na jazdy lokalne, który został zastępcy Burmistrza przyznany.

Jeśli efektem kontroli są tylko takie zalecenia wobec burmistrza i jego pani to zarzuty o nieracjonalne gospodarowania funduszem nadelegacje jest niezasadne.
:poglowie:
Źródło: forum.pyrzyce.biz/viewtopic.php?t=4179


Temat: Użyczenie samochodu
Slavek myli pojęcia ryczałtu i delegacji. Obie są rozliczane stawkami 0,7846 zł/km. Ryczałt dotyczy jazd lokalnych (po mieście zatrudnienia pracownika), a delegacja zamiejscowych.
Ilość kilometrów w ryczałcie zależy od wielkości miasta i pojemności silnika. Dotyczy jazdy samochodem w gminie lub mieście, w którym pracownik jest zatrudniony. I jest opodatkowany.
Gdy pracownik jedzie POZA miejscowość, w której pracuje, to mamy do czynienia z podróżą służbową, czyli delegacją (jazda po mieście np. w celu zakupu towarów nie jest delegacją). Kilometry w Rozliczeniu podróży służbowej są zwolnione z opodatkowania. W Poleceniu podróży służbowej należy wpisać cel wyjazdu i to pewnie miał na myśli Slavek, gdy pisał o odpowiednim określeniu zadania. Jeśli konkretnego zadania nie określono, brak jest polecenia wyjazdu służbowego i nie mamy prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu to jest to odmiana ryczałtu i jest opodatkowana.
Niektóre firmy wymagają miesięcznego zestawienie przejazdów LOKALNYCH na kartce, by wiedzieć ile wypłacić,. Ale jeśli nie została wystawiona delegacja i nie ma wymaganych elementów ewidencji przebiegu pojazdu, to traktuje się to jako formę ryczałtu i opodatkowuje. Ewentualnie pracodawca daje pracownikowi mniejszą ilość kilometrów niż wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury.
Różnice w opodatkowaniu wynikają stąd, że można dostawać ryczałt, a w ogóle nie jeździć (ewidencja przebiegu pojazdu nie wymagana przepisami prawa), a delegację należy udowodnić, więc fiskus łaskawie nie potrąca podatku.
Zwolnienie od podatku jest do pewnej wysokości określonej w ustawach. Jeśli przekroczy się stawkę, to należy opodatkować nadwyżkę.

Niektórzy mylą pojęcie „użyczenia samochodu” firmie i „używania samochodu dla potrzeb zakładu pracy”. Użyczyć samochód firmie może użyczyć np. jej właściciel, jeśli nie chce go wpisywać do ewidencji środków trwałych. Żeby otrzymywać ryczałt trzeba podpisać umowę z zakładem pracy na „używanie samochodu dla potrzeb zakładu pracy”. I taka umowa nie daje pracodawcy prawa dysponowania samochodem w ten sposób, że da samochód jednego pracownika innemu pracownikowi, ale pracownik nie może powiedzieć, że tu pojedzie a tam już nie. Także ten samochód nie musi być własnością pracownika, a może być mu użyczony np. przez szwagra, czy rodzica, ale użyczenie stanowi tytuł prawny do posługiwania się tym pojazdem.

Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=27032


Temat: rzczalt za samoch.
" />
">Wiem że jedna z podobnych państwowych firm zwróciła pracownikom potrącone zaliczki na podatek. Prosiłbym o wiadomość jak zachowują się inne US w tym temacie. DZIĘKI !!!
Bardzo proszę nerwusie, mam nadzieję, że w miarę czytelnie:

"Ryczałt jest opodatkowany. Zanim zostanie wypłacony, należy obliczyć i potrącić zaliczkę na podatek według stawki podatkowej właściwej dla dochodów zatrudnionego. Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie od podatku w art. 21 ust. 1 pkt 23b, ale dotyczy ono tylko tych pracowników i funkcjonariuszy, którym należy takie koszty zwracać wedle ustawy" - pisze "Rzeczpospolita", w artykule Katarzyny Jędrzejewskiej pt. "Nie zawsze musimy refundować pracownikom koszty używania własnego auta".

Sposób stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od [...].

Sposób stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z którym, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładów pracy w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów wynika wprost z innych ustaw.

Pod poniższym linkiem znajdziesz natomiast - POSTANOWIENIE - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu w określonej ...

http://poradapodatkowa.pl/sposob_stosow ... znych.html
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=745


Temat: delegacje
" />Jeśli masz na myśli ryczałt na jazdy lokalne to już w tym roku jest opodatkowany. Jeśli masz na myśli rozliczenie kilometrów w delegacji pracownika to jest to świadczenie z tytułu podróży służbowej.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9988


Temat: ryczałt na samochód
" />Poszukuję informacji na temat ryczałtu samochodowego dla pracownika na jazdy lokalne prywatnym samochodem. Czy jest to opodatkowane i oskładkowane i jaką dokumentację należy prowadzić. Bardzo proszę o podstawę prawną.
Z góry dziękuję
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19550


Temat: RYCZAŁT SAMOCHODOWY
" />Mam pytanko. Czy w 2004r ryczałt za używanie prywatnego sam. przez pracownika (jazdy lokalne) jest zwolniony z podatku i ZUS-u. Czy pracodawca wpisuje wypłaconą kwotę ryczałtu w koszty PKPiR?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8265


Temat: Ryczałt samochodowy od 2004
" />Czy od 2004 ryczałt na jazdy lokalne dla pracowników na ich samochody będzie jeszcze możliwy?Czy wtedy bedzie opodatkowany po stronie pracownika? A może ZUS trzeba bedzie od niego płacić?Mam różne opinie.Kto wie?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7543


Temat: PRYWATNY SAMOCHÓD DO CELÓW SŁUŻBOWYCH
" />Ryczałt samochodowy a podatki i składki ZUS
29.08.2008, 12:54

Pracodawcy mogą się zgodzić na to, aby pracownik wykorzystywał swój prywatny pojazd do służbowych jazd lokalnych. Rekompensatą za takie używanie jest zwrot kosztów używania samochodu. Podstawową formą zwrotu tego kosztu jest ryczał stanowiący iloczyn limitu kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu. Należy jednak pamiętać, że wypłata ryczałtu pociąga za sobą skutki zarówno w podatkach jak i składkach ZUS.

Uregulowania w zakresie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy znalazły się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. nr 27 poz. 271 z późn. zm.). Rozporządzenie to wskazuje, że zwrot kosztów z tytułu używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych powyższych pojazdów następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych.

Koszty tych przejazdów pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
dla samochodu osobowego:
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0, 5214 zł,
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
dla motocykla - 0,2302 zł,
dla motoroweru - 0,1382 zł.

Rozporządzenie wskazuje także, że miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca przy czym, w zależności od liczy mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może on przekroczyć:
300 km - do 100 tys. mieszkańców,
500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

Limit ten dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1.500 km, a dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej nie może przekroczyć 3.000 km.

Najczęściej mają jednak zastosowanie limity podane w wypunktowanej liście (czyli ze względu na liczbę mieszkańców).

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Jeżeli takie dni były, kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy taki dzień, o ile były to dni robocze.

Wypłacony ryczałt pracownikowi trzeba niestety z reguły opodatkować (wyjątek stanowią jedynie zwroty takich kosztów wypłacane pracownikom Służby Leśnej i listonoszom - art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT) bez względu na to, w jakiej wysokości został przyznany (jako przychód ze stosunku pracy). Inaczej jest jednak z jego oskładkowaniem. Jak bowiem wynika z § 2 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowi zwrot kosztó używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (czyli rozporządzeniu podanym wcześniej).

Zwolniona ze składek jest jednak jedynie kwota do wysokości limitu określonego w tym rozporządzeniu. Jeżeli pracodawca postanowi wypłacić pracownikowi wyższy ryczałt, nadwyżkę będzie musiał oskładkować.

Wypłacony pracownikowi ryczałt samochodowy jest kosztem uzyskania przychodu po stronie pracodawcy, ale także jedynie do wysokości określonej w rozporządzeniu. Jak bowiem wskazuje art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=249